Orderuitvoeringsbeleid


Handelen in CFD's betekent een significant risico op verlies

I. Doel

Het doel van dit Orderuitvoeringsbeleid is om effectieve regels vast te leggen voor de uitvoering van klantorders door Centralspot Trading Limited, hierna 'de Onderneming', zodat de best mogelijke resultaten voor haar klanten verkregen worden.

Dit document is bedoeld om deze regels uiteen te zetten en de naleving van de wettelijke eisen en de departementale en algemene procedures, die zijn uiteen gezet in deze Handleiding voor Interne Procedures, te garanderen.

II. Wettelijk kader

In overeenstemming met de Wet op Investeringsdiensten, Investeringsactiviteiten en Gereguleerde Markten van 2007, moeten CIF's alle redelijke stappen ondernemen om bij het uitvoeren van orders, het best mogelijke resultaat te realiseren voor hun klanten, rekening houdend met prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering, omvang, aard, en elke andere overweging die relevant is voor de uitvoering van de order. Nochtans, wanneer er een specifieke instructie komt van de klant, zullen de CIF's de order uitvoeren volgens deze specifieke instructie.

Bovendien moeten CIF's een orderuitvoeringsbeleid opstellen en implementeren om de CIF toe te laten het best mogelijke resultaat te bereiken voor de orders van de klanten.

III. Beleid

De Dealingroom is de relevante afdeling naar welke het orderuitvoeringsbeleid in hoofdzaak van toepassing is. Senior Management beoordeelt het beleid jaarlijks en/of wanneer een wezenlijke verandering zich voordoet die een impact heeft op de mogelijkheden van de Onderneming om de beste uitvoering van de orders van haar klanten blijvend te kunnen aanbieden met behulp van het tradingplatform van de Onderneming.

De Onderneming is overgegaan tot de oprichting en het onderhoud van een Orderuitvoeringsbeleid, met het oog op de naleving van de verplichting om orders uit te voeren aan de meest gunstige voorwaarden voor de klanten en de best mogelijke resultaten voor haar klanten te realiseren, rekening houdend met het vermogen, de behoeften en tradingbeleid van haar klanten, voor zover van toepassing en mogelijk.

Het beleid schetst het proces dat de Onderneming volgt bij het uitvoeren van transacties, en zorgt voor het nemen van alle redelijke maatregelen om doorlopend het best mogelijke resultaat voor de klant te verkrijgen door middel van haar orderuitvoeringsbeleid. Er wordt echter opgemerkt dat bij het uitvoeren van een order volgens een specifieke instructie van de klant, de Onderneming deze order zal uitvoeren in overeenstemming met deze instructies en van mening zal zijn dat ze haar verplichtingen optimaal heeft uitgevoerd.

Beste uitvoeringscriteria

De Onderneming zal rekening houden met de beste uitvoeringscriteria voor het bepalen van het relatieve belang van de uitvoeringsfactoren;

 • De eigenschappen van de klant;
 • De eigenschappen van de klantorder;
 • De eigenschappen van de financiële instrumenten die onderwerp zijn van die order;
 • De kenmerken van de plaatsen van uitvoering naar waar dat order kan worden gericht.

Het best mogelijke resultaat zal worden bepaald in termen van de totale vergoeding, die de prijs van het contract en de kosten in verband met de uitvoering voorstelt. De andere uitvoeringsfactoren van snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoeringsomvang, aard of elke andere relevante overweging zal in de meeste gevallen secundair zijn aan prijs- en kostenoverwegingen, tenzij deze het best mogelijke resultaat zouden opleveren voor de klant in termen van totale vergoeding.

Uitvoeringsfactoren

Bij het beheren van klantorders neemt de Onderneming verschillende uitvoeringsfactoren in aanmerking, als er geen specifieke instructies van de klant naar de Onderneming zijn met betrekking tot de uitvoering van de orders. De uitvoeringsfactoren zijn onder meer:

 • Prijs
 • Snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering
 • Kosten of commissies
 • Omvang en aard van de order
 • Marktcondities en variaties
 • Uitvoeringscapaciteit
 • Elke andere directe vergoeding met betrekking tot de uitvoering van de order

Slippage

U bent gewaarschuwd dat slippage kan optreden bij de handel in financiële instrumenten. Dit is de situatie wanneer op het moment dat een order wordt gegeven voor uitvoering, de prijs getoond aan de Klant niet beschikbaar kan zijn. Daarom zal de specifieke order worden uitgevoerd zo dicht mogelijk bij of een aantal pips uit de buurt van de door de Klant gevraagde prijs. Derhalve is slippage het verschil tussen de verwachte prijs van een order, en de prijs waarvoor de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wanneer de uitvoeringsprijs beter is dan de door de klant gevraagde prijs, wordt dit gedefineerd als positieve slippage. Wanneer de uitvoeringsprijs beter is dan de door de klant gevraagde prijs, wordt dit gedefineerd als positieve slippage. Houd er rekening mee dat slippage een normaal onderdeel van de handel in financiële instrumenten is. Slippage komt vaker voor tijdens periodes van illiquiditeit of hogere volatiliteit (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwsberichten, economische ontwikkelingen, marktopeningen en andere factoren) wat het uitvoeren van een order voor een bepaalde prijs onmogelijk kan maken. Uw bestellingen kunnen dan niet worden uitgevoerd voor de opgegeven prijzen. Slippage kan in alle soorten accounts die wij aanbieden optreden. Opgemerkt wordt dat slippage ook tijdens stop-loss orders, beperkte orders, en andere vormen van orders kan optreden. We kunnen de uitvoering van uw lopende orders voor de aangegeven prijs niet garanderen. Echter, wij bevestigen dat uw order wordt uitgevoerd op de op een na best beschikbare marktprijs tov de prijs aangegeven in uw lopende order.

Specifieke instructies

In omstandigheden waarin de klant de Onderneming een specifieke instructie geeft over hoe een order uit te voeren en de Onderneming heeft deze instructie aanvaard, dan zal het bedrijf het order uitvoeren in overeenstemming met die specifieke instructie.

Niettemin, als de klant een specifieke instructie geeft voor het uitvoeren van een order, dan zal de Onderneming door het uitvoeren van die order voldoen aan de plicht van de Onderneming om de klant de beste uitvoering te bieden. Dit kan resulteren in het niet in staat zijn om het orderuitvoeringsbeleid van de Onderneming voor die specifieke order te volgen. In dat geval zal de Onderneming doorgaan met de instructies van de klant en ontvangt de klant een relevante waarschuwing overeenkomstig het orderuitvoeringsbeleid dat de order niet is uitgevoerd.

Plaatsen van uitvoering

Plaatsen van uitvoering zijn de entiteiten waar de orders geplaatst worden of naar waar de Onderneming orders stuurt ter uitvoering. De plaats van uitvoering voor klantorders zullen gemachtigde investeringsfirma's zijn. De uitvoeringslocatie voor orders van de klant is zowel CIF als CST Financial Services, een marktmaker met de juiste bevoegdheden.

Prijszetting

De Onderneming zal zijn eigen handelsprijzen vaststellen die zijn afgeleid van onafhankelijke prijsproviders. De belangrijkste manier waarop de Onderneming ervoor zal zorgen dat de klant de beste uitvoering krijgt, zal zijn om ervoor te zorgen dat de prijsbepaling aan de klant wordt gemaakt refererend naar en in vergelijking met een reeks onderliggende prijsproviders en gegevensbronnen. Hoewel het feit dat het bedrijf alle mogelijke maatregelen neemt om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, is het geen garantie dat bij het uitvoeren van een order haar prijs gunstiger zal zijn dan één die elders beschikbaar kan zijn. De Onderneming evalueert haar onafhankelijke prijsproviders minstens één keer per jaar om ervoor te zorgen dat correcte en competitieve prijzen worden aangeboden.

Kosten

Wanneer de klant een positie opent in sommige types van financiële instrumenten, dan zal een commissie of financieringskosten toegepast worden.

Ordergrootte

Alle orders worden geplaatst in geldwaarde. De klant zal in staat zijn order te plaatsen zolang hij voldoende fondsen heeft in zijn tradingaccount. Als de klant een order van aanzienlijke grootte te plaatsen, dan zal in sommige gevallen de prijs minder gunstig uitvallen, rekening houdend met de resultaten van de prijsprovider.

Snelheid

Prijzen variëren vanzelfsprekend in de tijd. De frequentie waarmee ze dit doen varieert met verschillende financiële instrumenten en marktcondities. Gezien het feit dat de handelsprijzen worden verspreid via het handelsplatform/terminal van de Onderneming, zal technologie die wordt gebruikt door de klant om te communiceren met de onderneming een cruciale rol spelen. Het gebruik van een draadloze verbinding, een dial-up verbinding, of een ander communicatiemiddel dat een slechte internetverbinding kan veroorzaken, kan onstabiele verbinding met het tradingplatform/terminal van de Onderneming veroorzaken. Het resultaat voor de klant is om zijn orders te plaatsen met een vertraging en het order uit te voeren tegen betere of slechtste geldende marktprijs zoals aangeboden door de Onderneming via haar platform/terminal.

Waarschijnlijkheid van uitvoering

Vanwege de volatiliteitsniveau's die de prijs van het onderliggende instrument beïnvloeden, streeft de Onderneming ernaar om klantorders de snelst mogelijke uitvoering te geven.

Waarschijnlijkheid van afwikkeling

De Onderneming zal de afwikkeling van alle transacties op de uitvoering en/of het tijdstip van het verstrijken van de specifieke transactie uitvoeren.

Marktimpact

De vermelde prijzen van de Onderneming, die zijn afgeleid van haar onafhankelijke prijsproviders kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren die ook van invloed kunnen zijn op de bovengenoemde factoren. De Onderneming zal alle redelijke maatregelen nemen om de best mogelijke resultaten voor zijn klanten te verzekeren.

Conclusie

Passende informatie over de inhoud van het uitvoeringsbeleid wordt verstrekt aan de klant. De voorafgaande instemming van de klanten is verkregen met de te volgen gedocumenteerde orderuitvoering.  Bovendien wordt een duidelijke en opvallende waarschuwing bekendgemaakt aan de klanten van de Onderneming (in de Klantenovereenkomst), dat een specifieke instructie van een klant de Onderneming ervan kan weerhouden om de stappen te nemen die ze ontworpen en geïmplementeerd heeft in haar uitvoeringsbeleid om het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van die orders met betrekking tot de door deze instructies gedekte elementen, te verkrijgen.

Adequate informatie wordt verstrekt aan de klanten via dit beleid met betrekking tot de factoren die in rekening gebracht worden door het management bij het afhandelen van klantorders. Het beleid wordt ook periodiek geëvalueerd door de Onderneming en de klanten worden in overeenstemming geïnformeerd met betrekking tot materiële wijzigingen.