BELEID INZAKE CATEGORISATIE VAN KLANTEN

Lees alles wat je moet weten over het beleid voor het categoriseren van klanten dat de Cyprus Securities and Exchange Commission aan Opteck heeft opgelegd

Handelen in CFD's betekent een significant risico op verlies

In navolging van de implementatie van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (MiFiD) in de Europese Unie, en in overeenstemming met de Wet betreffende Investeringsdiensten, Investeringsactiviteiten en Gereguleerde Markten uit 2007 (Wet 144(I)/2007) in Cyprus, is Centralspot Trading Ltd (hierna 'de Onderneming') verplicht zijn klanten te categoriseren in één van de volgende drie categorieën: niet-professioneel, professioneel of in aanmerking komende tegenpartij.

I. CLASSIFICATIE VAN KLANTEN

Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan met zijn potentiële klanten, zal de Onderneming de potentiële klanten op de hoogte brengen van de door de Onderneming gebruikte klantenclassificatie, en informeert hen in welke categorie ze initieel zijn geklasseerd door de Onderneming. Klanten zullen als volgt gecategoriseerd worden, op basis van de volgende criteria:

a. In aanmerking komende tegenpartij.

Bij het zaken doen met in aanmerking komende tegenpartijen, is de Onderneming vrijgesteld van belangrijke verplichtingen uit hoofde van zakelijke gedragsregels, regels van optimale uitvoering, en regels voor de verwerking van klantorders.

Voor dat doel kunnen in aanmerking komende tegenpartijen in de volgende categorieën vallen:

 • Investeringsfirma's
 • Kredietinstellingen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • UCITS en hun beheersmaatschappijen
 • Pensioenfondsen en hun beheermaatschappijen
 • Andere onder communautaire of nationale wetgeving geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen
 • Handelaren in grondstoffen en van grondstoffen afgeleide instrumenten (handelend voor eigen rekening)
 • Nationale regeringen en hun overeenstemmende diensten, met inbegrip van overheidsinstanties die de overheidsschuld beheren
 • Centrale Banken
 • Supranationale organisaties
 • Derde landen equivalent met de bovengenoemde categorieën

b. Professionele klanten

Een professionele klant is een klant die beschikt over de ervaring, kennis en expertise om zijn eigen investeringsbeslissingen te nemen en de ermee gepaard gaande risico's juist kan inschatten.

Om als een professionele klant beschouwd te kunnen worden, moet de klant binnen één van de volgende klantcategorieën vallen:

 • I. Entiteiten die verplicht zijn geautoriseerd of gereguleerd te zijn om te opereren op de financiële markt, ofwel van Lidstaten of van niet-Lidstaten, zoals:
  • Kredietinstellingen
  • Investeringsfirma's
  • Andere geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Collectieve investeringsmaatschappijen en hun beheermaatschappijen
  • Pensioenfondsen en de beheermaatschappijen van deze fondsen
  • Handelaren in grondstoffen en van grondstoffen afgeleide instrumenten
  • Lokale mensen
  • Andere institutionele investeerders
 • II. Grote ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende vereisten qua grootte, op proportionele basis:
  • Balanstotaal minstens EUR 20.000.000
  • Netto omzet minstens EUR 40.000.000
  • Eigen kapitaal minstens EUR 2.000.000
 • III. Nationale en regionale overheden en openbare instellingen
 • IV. Andere institutionele investeerders wiens hoofdactiviteit het is te investeren in financiële instrumenten met inbegrip van instanties die inclusief instanties gewijd aan de securitisatie van activa of andere financiële transacties

c. Niet-professionele klanten

Elke klant die noch een in aanmerking komende tegenpartij, noch een professionele klant is, wordt als een niet-professionele klant beschouwd.

II. KEUZE VOOR WIJZIGING VAN CLASSIFICATIE

Er wordt opgemerkt dat een in aanmerking komende tegenpartij of professionele klant een niet-professionele behandeling mag vragen en de Onderneming kan ermee instemmen om een hoger niveau van bescherming te bieden. Hierbij zal de Onderneming haar klanten schriftelijk op de hoogte brengen van hun keuze om geklasseerd te worden als niet-professionele klanten. De Onderneming gaat op deze manier te werk om een uniform niveau van bescherming te kunnen bieden aan alle klanten.

Het hoger niveau van bescherming zal voorzien worden door de Onderneming wanneer de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat met de Onderneming, Het is de verantwoordelijkheid van de klant, die geklasseerd is als een professionele klant, om een hoger niveau van bescherming te vragen wanneer deze zich niet in een positie bevindt om de met de transacties gepaard gaande risico's juist in te schatten en te beheren.

Bovendien zullen klanten die initieel door de Onderneming geklasseerd werden als niet-professionele klanten, de toelating hebben behandeld te worden als professionele klanten, op voorwaarde dat minstens twee van de volgende criteria voldaan zijn:

 • De klant heeft transacties van significante omvang uitgevoerd, met een gemiddelde frequentie van 10 per kwartaal over de afgelopen tien kwartalen.
 • De grootte van de portefeuille met financiële instrumenten van de klanten bedraagt meer dan EUR 500.000.
 • De klant werkt of heeft gewerkt in de financiële sector gedurende minstens één jaar in een professionele positie die kennis van de beoogde transacties of diensten vereist.

III. VERZOEK TOT ANDERE CATEGORISATIE

In overeenstemming met Sectie II hierboven kan het volgende verzoek worden ingediend bij de onderneming:

 • a) Een niet-professionele klant die verzoekt te worden gecategoriseerd als professionele klant. In dit geval zal de klant een lager beschermingsniveau worden toegekend.
 • b) Een professionele klant die verzoekt te worden gecategoriseerd als niet-professionele klant. In dit geval wil de klant een hoger beschermingsniveau verkrijgen.
 • c) Een in aanmerking komende tegenpartij die verzoekt te worden gecategoriseerd als professionele klant of als niet-professionele klant. In dit geval wil de klant een hoger beschermingsniveau verkrijgen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor de bovenstaande verzoeken voor andere categorisatie af te wijzen.

IV. BESCHERMINGSRECHTEN

Niet-professionele klant/ Professionele klanten

Wanneer de Onderneming de Klant behandelt als een niet-professionele klant, dan zal deze recht hebben op meer bescherming onder de wet dan waarop de Klant recht zou hebben als professionele klant. Samengevat hebben niet-professionele klanten recht op de volgende aanvullende bescherming:

 • a) Een niet-professionele klant zal meer informatie/openbaarmaking krijgen met betrekking tot de Onderneming, haar diensten en investeringen, de kosten, commissies, vergoedingen en de bescherming van de financiële instrumenten en fondsen van de klant.
 • b) Wanneer de Onderneming investeringsdiensten anders dan investeringsadvies (in de vorm van persoonlijke aanbevelingen) of discretionair vermogensbeheer levert, dan zal de Onderneming onder de wet een niet-professionele klant vragen informatie te verstrekken over zijn kennis en ervaring betreffende investeringen in het specifieke type aangeboden of gevraagde product of dienst, om de investeringsfirma toe te laten in te schatten of de beoogde investeringsdienst of -product geschikt is voor deze klant. In geval de Onderneming, op basis van de verkregen informatie, beschouwt dat het product of de dienst niet geschikt is voor een niet-professionele klant, dan zal de Onderneming de klant hiervan op de hoogte brengen. Merk op dat de Onderneming in bepaalde door de wet gespecificeerde gevallen niet verplicht is de geschiktheid na te gaan.
 • De Onderneming heeft het recht om te veronderstellen dat een professionele klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico's met betrekking tot deze specifieke investeringsdiensten of transacties, of types van transacties of producten, waarvoor de klant wordt geclassificeerd als een professionele klant, te begrijpen.
 • Bijgevolg, en in tegenstelling tot de situatie met een professionele klant, zal de Onderneming in het algemeen geen extra informatie nodig hebben van de klant voor het beoordelen van de geschiktheid voor deze producten en diensten voor welke de klant geclassificeerd werd als een professionele klant.
 • c) Bij het uitvoeren van orders, moeten investeringsfirma's en kredietinstellingen die investeringsdiensten leveren alle redelijke stappen ondernemen om te komen tot een 'beste uitvoering' van de klantorders, t.t.z. de best mogelijke resultaten voor hun klanten.
 • Wanneer een Onderneming een order uitvoert namens een niet-professionele klant, wordt voor de bepaling van het best mogelijke resultaat uitgegaan van de totale tegenprestatie, die bestaat uit de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten, die alle uitgaven omvatten die ten laste komen van de klant en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de order, zoals vergoedingen aan de plaats van uitvoering, clearing- en afwikkelingsvergoedingen en alle andere vergoedingen die worden betaald aan derden die bij de uitvoering van de order zijn betrokken.
 • Bij het voorzien van professionele klanten met beste uitvoering, is de Onderneming niet verplicht om totale kosten van de transactie te prioriteren omdat de belangrijkste factor voor deze klanten de ‘beste uitvoering’ is.
 • d) Investeringsfirma's en kredietinstellingen die investeringsdiensten leveren, moeten van klanten de informatie krijgen die nodig is voor de onderneming of kredietinstelling is, naargelang het geval, om de belangrijkste feiten betreffende de klant te begrijpen, en om een redelijke basis te hebben om de nodige aandacht te geven aan de aard en omvang van de dienstverlening, dat de specifieke aan te bevelen of aangegane transactie tijdens de duur van de verlening van een portefeuillebeheerdienst, voldoet aan de volgende criteria:
  • I. Het komt tegemoet aan de doelen van de betrokken klant.
  • II. Het is zo dat de klant financieel in staat is om elk gerelateerd investeringsrisico met betrekking tot zijn investeringsdoelen te dragen.
  • III. Het is zo dat de klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om de bij de transactie of de bij het beheer van zijn portefeuille betrokken risico's te begrijpen.
 • Wanneer de Onderneming een investeringsdienst levert aan een professionele klant, zal ze het recht hebben om te veronderstellen dat met betrekking tot de producten, transacties en diensten waarvoor deze geclassificeerd is, de klant over de nodige ervaring en kennis beschikt voor de doelen onder bovenstaande paragraaf (III).
 • Bovendien zal de Onderneming in bepaalde omstandigheden het recht hebben te veronderstellen dat een professionele klant financieel in staat is om elk investeringsrisico met betrekking tot zijn investeringsdoelen te dragen.
 • e) Meteen na het vaststellen van een probleem, moet de Onderneming niet-professionele klanten informeren over materiële problemen met betrekking tot de uitvoering van hun order(s).
 • f) De Onderneming moet niet-professionele klanten voorzien van het volgende:
  • I. Meer informatie dan professionele klanten met betrekking tot de uitvoering van orders, anders dan voor portefeuillebeheer.
  • II. Geregelde verklaringen met betrekking tot activiteiten van portefeuillebeheer die namens hen worden uitgevoerd, en frequenter dan voor professionele klanten.
 • g) Wanneer de Onderneming transacties voor vermogensbeheer levert voor niet-professionele klanten, of accounts van niet-professionele klanten beheert waarbij sprake is van een ongedekte open positie als gevolg van een transactie waarbij een voorwaardelijke verplichting is aangegaan, zij de niet-professionele klant ook in kennis stellen van verliezen die uitstijgen boven een van tevoren tussen de Onderneming en de klant overeengekomen drempel, en wel uiterlijk aan het eind van de werkdag waarop de drempel wordt overschreden, of aan het eind van de eerstvolgende werkdag wanneer de drempel op een niet-werkdag wordt overschreden.
 • h) Als de Onderneming een investeringsdienst levert anders dan investeringsadvies aan een nieuwe niet-professionele klant, dan moet de Onderneming een geschreven basisovereenkomst aangaan met de klant, die de essentiële rechten en verplichtingen van de Onderneming en de klant uiteenzet.
 • i) Wij zullen geen financiële instrumenten, die door ons namens een klant worden bewaard, voor eigen rekening of voor rekening van een andere klant of onszelf gebruiken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant voor het gebruik van de instrumenten onder gespecificeerde voorwaarden, zoals aangetoond in het geval van een niet-professionele klant, door zijn handtekening of een equivalent alternatief mechanisme.
 • j) Niet-professionele klanten kunnen recht hebben op schadevergoeding onder het Fonds voor Schadevergoeding aan Investeerders voor Bankklanten of het Fonds voor Schadevergoeding aan Investeerders voor Klanten van Investeringsfirma's, naargelang het geval.
 • k) In aanmerking komende tegenpartijen
 • Wanneer de Onderneming de Klant behandelt als een in aanmerking komende tegenpartij, dan zal deze recht hebben op minder bescherming onder de wet dan waarop de Klant recht zou hebben als professionele klant. In het bijzonder, en in aanvulling op het voorgaande, geldt het volgende:
  • a. De Onderneming is niet verplicht de Klant te voorzien van de beste uitvoering voor de order van de Klant.
  • b. De Onderneming is niet verplicht aan de Klant informatie te openbaren met betrekking tot vergoedingen of commissies die de Onderneming betaalt of ontvangt.
  • c. De Onderneming in niet verplicht om de geschiktheid van een product of dienst die zij levert aan de Klant te evalueren, maar kan aannemen dat de Klant over de nodige expertise beschikt om het voor hem meest geschikte product of dienst te kiezen, en dat hij financieel in staat is de investeringsrisico's met betrekking tot zijn investeringsdoelen te dragen.
  • d. De Onderneming is niet verplicht om de Klant informatie te leveren betreffende de Onderneming, haar diensten en de regelingen volgens welke de Onderneming vergoed wordt.
  • e. De Onderneming is niet verplicht om de Klant risico te openbaren betreffende de producten of diensten die deze selecteert van de Onderneming.
  • f. De Onderneming is niet verplicht om rapporten te voorzien voor de klant betreffende de uitvoering van zijn orders of het beheer van zijn investeringen.