BELEID INZAKE KLACHTENBEHANDELING


Handelen in CFD's betekent een significant risico op verlies

1. Doel

Het doel van dit beleid inzake klachtenbehandeling (hierna 'CHP') is om de procedures te uiteen te zetten die Centralspot Trading Ltd (hierna 'de Onderneming') heeft opgesteld voor de behandeling van klachten van klanten

2. Wettelijk kader

In overeenstemming met Richtlijn DI144-2007-01 uit 2012 betreffende de toelating en werkingsvoorwaarden van Cypriotische Investeringsfirma's (hierna 'CIF'), is een CIF verplicht om effectieve en transparante procedures op te stellen, te implementeren en te onderhouden voor de redelijke en prompte behandeling van klachten van (potentiële-) niet-professionele klanten, en om gegevens van elke klacht en de genomen maatregelen om de klacht op te lossen te bewaren.

2.1 Definities:

Een 'klacht' is een verklaring van ontevredenheid die formeel geadresseerd wordt door de Klant aan de Onderneming, met betrekking tot het verlenen van belleggingsdiensten en/of nevendiensten door de Onderneming

Een "klager" is elke klant die in aanmerking komt voor het indienen van een klacht.

3. Procedure voor het behandelen van klachten van klanten

3.1 Hoe een klacht indienen:

De Klager/Klanten kunnen een klacht indienen bij de Onderneming door het invullen en verzenden van het Klachtenformulier op één van de volgende manieren:

 • via E-mail naar Complaints@opteck.com.
 • via post naar 6 Tassou Papadopoulou, Office22, Agios Dometios, 2373 Nicosia, Cyprus.
 • via fax naar +357 25 34 44 70

De relevante informatie moet worden ingevuld in het formulier, met inbegrip van:

 • Voor- en achternaam van de klant.
 • Het tradingaccountnummer van de klant.
 • De identificatienummers van de relevante orders en posities (indien van toepassing).
 • De datum dat de kwestie is ontstaan en de beschrijving van het probleem.
 • Het kapitaal en de waarde van de financiële instrumenten van de klant.
 • Referentie van elke correspondent die werd uitgewisseld tussen de Onderneming en de klant.
 • 3.2 Behandelen van klachten:

  • Na ontvangst van de klacht zal de klant gecontacteerd worden om hem op de hoogte te stellen dat de klacht ontvangen werd en dat deze onderzocht wordt
  • De klacht zal onderzocht worden en indien nodig doorgestuurd worden naar het hoofd van de afdeling naar welke de klacht gericht is om verder geëvalueerd en onderzocht te worden
  • De evenementen die leidden tot de klacht zullen worden onderzocht en beoordeeld op basis van de door de klant verstrekte informatie.
  • Klachten zullen worden opgelost binnen (7) werkdagen na ontvangst van de klacht.
  • Als een probleem niet kan worden opgelost binnen een bepaalde periode vanwege de complexiteit van de klacht, of verdere verduidelijking van de omstandigheden nodig is, dan zal de klager op de hoogte gebracht worden van de nieuwe termijnen voor beantwoording van de klacht.

4. Bewaren van gegevens

De Compliance Afdeling van de Onderneming zal alle klachten bewaren gedurende een periode van vijf jaar.

5. Herziening van de CHP

Dit beleid zal jaarlijks of wanneer dit nodig geacht wordt, herzien en/of aangepast worden door de Directie of wanneer wijzigingen of aanpassingen in operationele eisen worden bepaald door de Commissie.