BELEID INZAKE COMPENSATIEFONDS VOOR INVESTEERDERS


Handelen in CFD's betekent een significant risico op verlies

 • INLEIDING

 • Centralspot Trading Limited (de 'Onderneming') is lid van het Investor Compensation Fund (het "Fonds") voor klanten van Cypriotische investeringsfirma's (CIF) en andere beleggingsondernemingen (IF's), die geen kredietinstellingen zijn, die werd opgericht onder de Wet op Investeringsfirma's van 2002, zoals gewijzigd en vervangen door Wet 144 (I)/2007 (de "Wet") en de oprichting en werking van een compensatiefonds voor investeerders voor klanten van CIF Reguleringen van 2001, die onder de Wet werden uitgegeven.

  Het Fonds vormt een privaatrechtelijke rechtspersoon wiens administratie wordt uitgeoefend door een Administratief Comité bestaande uit vijf leden, die worden aangewezen voor een periode van drie jaar. Het doel van het Fonds is om de claims van de gedekte klanten te beschermen tegen de leden van het Fonds via de betaling van schadevergoeding voor hun claims die voortkomen uit de gedekte diensten die geleverd worden door de leden, als het niet uitvoeren van zijn verplichtingen door het lid wordt vastgesteld.

  Inschrijven op het Fonds is een wettelijke verplichting voor CIF's en andere IF's die geen banken zijn.

  Elke schadevergoeding die wordt toegekend aan klanten door het Compensatiefonds voor Investeerders zal niet meer bedragen dan twintigduizend euro (EUR 20.000). Dit is ook van toepassing op geaggregeerde vorderingen tegen de Onderneming.

 • GEDEKTE KLANTEN

 • Het Fonds dekt de klanten van de Onderneming, behalve deze die tot de volgende categorieën behoren:

  • De volgende categorieën van institutionele en professionele investeerders:
   • IF's
   • rechtspersonen geassocieerd met het lid van het Fonds, en in het algemeen behorend tot dezelfde groep van bedrijven
   • banken
   • Coöperatieve kredietinstellingen
   • Verzekeringsmaatschappijen
   • Collectieve investeringsorganisaties in overdraagbare effecten en de bedrijven die deze beheren
   • Sociale verzekeringsinstellingen en fondsen
   • Investeerders die door het lid worden gekenmerkt als zijnde professioneel, op hun aanvraag
  • Staten en supranationale organisaties
  • Centrale, federale, confederale, regionale en lokale administratieve overheden
  • Ondernemingen die geassocieerd zijn met het lid van het Fonds
  • Leidinggevend en administratief personeel van het lid van het Fonds
  • Aandeelhouders van het lid van het Fonds, wiens directe of indirecte deelname in het kapitaal van het lid van het Fonds minstens 5% van haar aandeelhouderskapitaal bedraagt, of haar partners die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de leden van het Fonds, alsook personen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de financiële audit van het lid van het Fonds, zoals bv. haar gekwalificeerde auditors.
  • Investeerders die in ondernemingen die verbonden zijn met het lid van het Fonds en in het algemeen met de groep van bedrijven waartoe het lid van het Fonds behoort, posities of plichten hebben overeenkomstig deze vermeld in paragrafen (v) en (vi).
  • Familieleden in tweede graad en echtgenoten van de personen vermeld in paragrafen (v), (vi) en (vii), alsook de derde partijen die namens deze personen handelen.
  • Afgezien van de investeerders, investeerders-klanten van een lid van het Fonds verantwoordelijk voor feiten met betrekking tot het lid van het Fonds die de financiële problemen hebben veroorzaakt of hebben bijgedragen aan de verslechtering van haar financiële situatie of die hebben geprofiteerd van deze feiten.
  • Investeerders onder de vorm van een onderneming, die het vanwege haar grootte niet toegestaan is om een verkorte balans op te stellen in overeenstemming met de Ondernemingswet of een overeenkomstige wet van een Lidstaat.

  In de gevallen van paragrafen (e), (f), (g) en (h), zal het Fonds de betaling van schadevergoedingen opschorten en de betrokken partijen overeenkomstig op de hoogte stellen, tot een uiteindelijke beslissing bereikt wordt of deze gevallen van toepassing zijn.

 • GEDEKTE DIENSTEN

 • Gedekte diensten zijn de volgende beleggingsdiensten welke door de onderneming worden aangeboden:

  • Ontvangst en doorgave van opdrachten met betrekking tot één of meer financiële instrumenten
  • Uitvoering van opdrachten voor rekening van klanten

  Financiële Diensten met betrekking tot welke beleggingsdiensten momenteel door de onderneming worden geleverd zijn de volgende:

  • Overdraagbare Effecten
  • Geldmarktinstrumenten
  • Eenheden in collectieve beleggingsondernemingen
  • Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten welke betrekking hebben op effecten, valuta, rentetarieven of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indices of financiële maatstaven welke fysiek of in contacten kunnen worden afgewikkeld
  • Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten welke betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten worden afgewikkeld of in contanten kunnen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (anders dan wegens een verzuim of een ander ontbindende gebeurtenis)
  • Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten welke betrekking hebben op grondstoffen die fysiek afgewikkeld kunnen worden, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF
  • Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten welke betrekking hebben op grondstoffen, die fysiek kunnen worden afgewikkeld niet anders vermeld in punt 6 van Deel III en niet voor commerciële doeleinden bedoeld zijn, welke de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, gelet op of zij, onder meer, worden afgewikkeld via erkende clearinginstellingen of onderworpen zijn aan periodieke margestortingen
  • Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico
  • Financiële contracten ter verrekening
  • Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, welke in contanten moeten worden afgewikkeld of in contanten kunnen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (anders dan wegens een verzuim of een ander ontbindende gebeurtenis), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verplichtingen, indices en maatregelen niet anders in dit Deel genoemd, welke de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, gelet op of zij, onder meer, worden afgewikkeld via een gereglementeerde markt of een MTF, worden afgewikkeld via erkende clearinginstellingen of onderworpen zijn aan periodieke margestortingen.
 • SCHADEVERGOEDING VOOR GEDEKTE KLANTEN EN BETALINGSFORMALITEITEN

  • Het falen van een lid van het Fonds om aan zijn verplichtingen tegenover zijn beleggers te voldoen

  • Het Fonds compenseert de gedekte klanten voor claims voortkomend uit de gedekte diensten die door haar leden geleverd worden, zolang het falen door het lid om aan zijn verplichtingen te voldoen werd vastgesteld ondanks een relevante verplichting door een lid van het Fonds in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden die haar overeenkomst met de gedekte klant beheersen, en ongeacht of de genoemde verplichting van het lid van het Fonds gebaseerd is op de overeenkomst of op wanpraktijken.

   Het falen van een lid van het Fonds om aan zijn verplichtingen tegenover zijn beleggers te voldoen:

   • Ofwel verschuldigde fondsen terug te betalen aan gedekte klanten of fondsen die aan hen behoren maar in handen zijn van het lid, direct of indirect, in het kader van het leveren van gedekte diensten door het genoemde lid aan de genoemde klanten, en die deze laatste aan het lid verzocht om deze terug te betalen, hierbij zijn rechten uitoefenend.
   • Of om aan de gedekte klanten financiële instrumenten te overhandigen die aan hen behoren en die het lid van het Fonds bewaart, beheert of op zijn rekening houdt, met inbegrip van het geval waarin het lid verantwoordelijk is voor het administratieve beheer van deze financiële instrumenten.
  • Randvoorwaarden voor het inleiden van een schadevergoedingsprocedure door het Fonds

  • Het Fonds leidt de schadevergoedingsprocedure in:

   • Als het lid van het Fonds aan het Fonds of aan de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) een geschreven verklaring bezorgt die zijn falen verklaart om aan zijn verplichtingen tegenover zijn klanten te voldoen.
   • Als het lid van het Fonds een verzoek tot liquidatie indient
   • Als (CySEC) de toelating van het lid om investeringsdiensten te leveren heeft ingetrokken of opgeschort, en oordeelt dat er niet wordt verwacht dat het lid van het Fonds zich in de nabije toekomst in een positie zal bevinden om aan zijn verplichtingen naar zijn klanten toe te voldoen, omwille van redenen die geen betrekking hebben op een tijdelijk gebrek aan liquiditeit dat onmiddellijk kan aangepakt worden.

   CySEC mag het lid van het Fonds verzoeken om zijn standpunt uiteen te zetten binnen een vastgestelde korte termijn, die niet minder kan zijn dan drie werkdagen vanaf de datum van de uitnodiging om dit standpunt uiteen te zetten.

  • Procedure met betrekking tot de uitnodiging van gedekte klanten om verzoeken in te dienen

  • Bij uitgifte van een beslissing door de Rechtbank of door CySEC, bij het begin van de schadevergoedingsprocedure, publiceert het Fonds in minstens drie kranten met nationaal bereikt een uitnodiging aan de gedekte klanten om hun claims, voortkomend uit gedekte diensten, tegen het lid van het Fonds in te dienen, en hierbij de procedure uiteenzettend voor het indienen van de relevante applicaties, de termijn voor het indienen en de inhoud ervan.

   De publicatie omvat minstens:

   • de naam en het adres van de hoofdzetel van het lid van het Fonds, aan wie de schadevergoedingsprocedure voor gedekte klanten werd geactiveerd via het Fonds.
   • de termijn voor het indienen van verzoeken tot schadevergoeding, die niet minder dan vijf maanden en niet meer dan negen maanden vanaf de laatste publicatie kan zijn.
   • de manier en adres voor het indienen van verzoeken.
   • het adres waarop investeerders informatie kunnen inwinnen betreffende de exacte inhoud van de in te dienen verzoeken, en de relevante en door het Fonds verstrekte formulieren kunnen krijgen.
  • Onderbreking van termijn voor het indienen van verzoeken

  • In geval een gedekte klant, buiten zijn fout om, niet geïnformeerd was betreffende de uitnodiging om verzoeken tot schadevergoeding in te dienen, of niet in een positie was deze in te dienen binnen de voorziene termijn, dan wordt de termijn onderbroken op voorwaarde dat een onderbreking van de termijn optreedt in een geval van force majeure, als bewezen is dat deze het respecteren van de termijn voor het indienen van verzoeken tot schadevergoeding of het verzamelen en indien van de vereiste informatie onmogelijk maakte.

   Aanwijzingen dat de gedekte klant een belemmering heeft voor welke hij/zij niet verantwoordelijk is, en die een reden vormt voor het onderbreken van de termijn voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding.

   • bewezen afwezigheid van de gedekte klant in het buitenland gedurende een periode die minstens de helft van de termijn voor het tijdig indienen van een verzoek omvat.
   • ziekte, bevestigd door een arts, die een ernstige belemmering vormt voor het indienen van een verzoek gedurende een periode die minstens de helft van de termijn voor het tijdig indienen van een verzoek omvat.
   • verblijf in een penitentiaire instelling gedurende een periode die minstens de helft van de termijn voor het tijdig indienen van een verzoek omvat.

   Een gedekte klant die een verzoek voor de betaling van schadevergoeding te laat indient bij het Fonds is verplicht om bovenop de informatie die de noodzakelijke minimum inhoud voor het verzoek vormt, een plechtige verklaring te voegen waarin de reden wordt uiteengezet waarom de gedekte klant niet in staat was tijdig een schadevergoeding te eisen, met bijvoeging van het nodige bewijsmateriaal om de verklaringen te staven.

  • Inhoud van bij het Fonds ingediende verzoeken tot schadevergoeding

  • De verzoeken tot schadevergoeding van gedekte klanten waarmee deze hun claim tegen een lid van het Fonds maken, worden schriftelijk ingediend bij het Fonds. De verzoeken tot schadevergoeding moeten het volgende bevatten:

   • de naam van de eiser.
   • het adres, telefoon-en faxnummers alsook e-mailadres van de eiser.
   • de klantencode die de eiser had voor het lid van het Fonds.
   • de gegevens van de overeenkomst betreffende de gedekte diensten tussen het Fonds en de eiser.
   • het type en bedrag van de vermeende claims van de eiser.
   • het vrijgeven van de gegevens waaruit de vermeende claims van de eiser en het bedrag worden afgeleid.

   Het Fonds mag in het verzoek om schadevergoeding om meer informatie vragen, die het communiceert met de publicatie in minstens drie kranten met nationale verspreiding, alsook in het Staatsblad van de Republiek, en plaatst een catalogus met deze informatie ter beschikking van investeerders, in zijn kantoren en/of de kantoren van het lid van het Fonds.

  • Procedure betreffende het registreren en evalueren van de vermeende claims voor schadevergoeding.

  • Het Fonds duidt minstens één gekwalificeerde auditor aan, en minstens één advocaat met kennis over kapitaalmarkten. Na eerst de voorwaarden gecontroleerd te hebben, evalueren ze de claims die ingediend worden bij het Fonds en bevelen ze aan het Administratief Comité hun volledige of gedeeltelijke goedkeuring, of hun afkeuring aan. In geval van onenigheid tussen deze personen, zal elk van hen een aparte aanbeveling indienen. De verloning van deze personen wordt overeengekomen tussen het Fonds en deze personen en is voor rekening van het lid van het Fonds. Indien nodig, wordt dit betaald door het Fonds.

   De personen die de verzoeken moeten evalueren:

   • vragen het lid van het Fonds om zijn mening te geven over de gronden van de vermeende claims van de eisers, en in geval van twijfel, om de relevante bewijsstukken te tonen.
   • evalueren de verzoeken op basis van de informatie die ze hebben, en bepalen de bedragen van de schadevergoeding voor elke eiser.

   Om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben de personen volledige toegang tot de boekhouding die bijgehouden wordt door het lid van het Fonds, en ze zijn verplicht tot geheimhouding tegenover elke derde partij met betrekking tot de informatie waarvan ze kennis krijgen tijdens de uitoefening van hun plichten, op voorwaarde dat deze geheimhouding wordt genegeerd om de uitoefening van hun taken mogelijk te maken.

  • Beslissing van het Administratief Comité betreffende ingediende verzoeken

  • Bij het indienen van de verzoeken zal het Administratief Comité vooral het volgende controleren:

   • of de eiser behoort tot de categorie van gedekte klanten
   • of het verzoek tijdig werd ingediend
   • of de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden van dit beleid voor de geldige indiening van verzoeken tot schadevergoeding voldaan zijn.

   Het Administratief Comité wijst het verzoek af in geval de eiser niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, of als er volgens het Administratief Comité minstens één van de drie volgende redenen bestaat:

   • De eiser gebruikte frauduleuze middelen om de betaling van schadevergoeding door het Fonds te verkrijgen, in het bijzonder als bewust vals bewijsmateriaal werd ingediend.
   • De door de eiser geleden schade wijkt aanzienlijk af van gelijktijdige nalatigheid of overtreding namens deze in relatie tot de schade die deze heeft geleden en tot de onderliggende oorzaak.

   Tijdens het onderzoek van de verzoeken houdt het Administratief Comité rekening met de aanbevelingen van de personen en beslist over de bij het Fonds ingediende verzoeken met bepaling van de bedragen van de schadevergoedingen voor elke gedekte klant-eiser.

  • Ten onrechte betaalde schadevergoeding

  • Het Fonds mag te allen tijde aan een gedekte klant de uitbetaalde schadevergoeding terugvragen, als er later redenen opduiken om het verzoek af te wijzen.

  • Vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding

  • Om de vorderingen van een eiser tegen een lid van het Fonds, evenals eventuele tegenvorderingen van het lid van het Fonds tegen de eiser vast te stellen, wordt rekening gehouden met de boekhouding die wordt bijgehouden en de bijzonderheden die worden verstrekt door het lid van het fonds, alsmede de bewijsstukken die door de eiser worden ingediend.

   Het bedrag van de schadevergoeding die uitbetaald wordt aan elke gedekte klant wordt berekend in overeenstemming met de wettelijke en contractuele voorwaarden die de relatie van de gedekte klant met het lid van het Fonds beheersen, behoudens de verrekeningsregels toegepast voor de berekening van de vorderingen tussen de gedekte klant en het lid van het Fonds.

   De waardebepaling van de financiële instrumenten met betrekking tot de aan de gedekte klant uit te betalen schadevergoeding wordt uitgevoerd op basis van hun waarde op de dag:

   • van publicatie door de Rechtbank
   • van publicatie van de beslissing van CySEC.

   De berekening van de uit te betalen schadevergoeding wordt afgeleid van de som van totaal vastgestelde vorderingen van de gedekte klant tegenover het lid van het Fonds, voortkomend uit alle gedekte diensten geleverd door het lid en onafgezien van het aantal accounts waarvan hij de begunstigde is, de valuta en plaats van levering van deze diensten.

   Als het bedrag van de vordering bepaald onder deze Regelgeving het bedrag van €20.000 (twintigduizend euro) overschrijdt, dan zal de eiser als schadevergoeding de afgeronde som van €20.000 (twintigduizend euro) ontvangen.

  • Waardering van vorderingen van gedekte klanten en de kennisgevingsprocedure

  • Na het voltooien van de waardering, zal het Fonds:

   • notulen uitgeven die de klanten van het lid van het Fonds opsomt die begunstigden zijn voor schadevergoeding, samen met het geldbedrag waarop elk van hen recht heeft, en dit communiceren aan CySEC en aan het lid van het Fonds binnen vijf werkdagen na de uitgifte.
   • zijn bevindingen communiceren aan elke betrokken klant, niet later dan vijftien dagen na de uitgifte van de hierboven vermelde notulen. zijn bevindingen communiceren aan elke betrokken klant, niet later dan vijftien dagen na de uitgifte van de notulen die het totale bedrag aan schadevergoeding bepaalt waarop deze klant recht heeft.

   Om te zorgen dat de bepalingen van de in de Republiek geldende wetgeving vervuld worden tijdens het onderzoek van de toepassingen en de berekening van het bedrag van de corresponderende schadevergoeding per gedekte klant, kan CySEC:

   • het Fonds, het lid van het Fonds en de eiser verzoeken informatie en bijzonderheden voor te leggen.
   • elk nodig onderzoek uit te voeren, door het implementeren van de relevante bepalingen van CySEC (Vestiging en Verantwoordelijkheden) Wetten van 2001 en 2002, zoals deze van kracht zijn, en in het bijzonder deze bepalingen die CySEC's bevoegdheid betreffende toegang en onderzoek vaststellen.

   Wanneer de eiser aan wie het Fonds het totale bedrag communiceert van de schadevergoeding waarop deze recht heeft, niet akkoord gaat met de beslissing van het Fonds, dan heeft deze het recht om binnen tien dagen na de communicatie van de beslissing beroep aan te tekenen bij CySEC, met voldoende rechtvaardiging van zijn vermeende vordering.

   Zo lang het fouten of onjuistheden vindt met betrekking tot de evaluaties door het Fonds van de verzoeken voor de betaling van schadevergoeding en het bepalen van de schadevergoeding voor elke eiser, en rekening houdend met enige door de eisers ingediende memo's, kan CySEC het Fonds vragen om de te betalen schadevergoedingen te corrigeren via een beslissing die door het Fonds gecommuniceerd wordt binnen vijfenveertig dagen na de communicatie naar CySEC van de notulen met de begunstigden van de schadevergoeding.

  • Termijn en procedure met betrekking tot het betalen van schadevergoeding

  • Het Fonds is verplicht om elke gedekte klant-eiser de schadevergoeding binnen drie maanden uit te betalen na het verzenden van de notulen met de begunstigden van de schadevergoeding aan CySEC.

   De betaling van de schadevergoeding door het Fonds wordt gestort op een bankrekening van de gedekte klant-eiser die door deze laatste schriftelijk wordt geïnformeerd aan het Fonds.

   Elke aan een gedekte klant te betalen schadevergoeding is oorspronkelijk ten laste van de eigendom van het Fonds overeenstemmend met de individuele aandelen van zijn leden en daarna het bezit van de vaste reserve.

  • Effecten van betalen van schadevergoeding

  • De betaling van schadevergoeding door het Fonds houdt van rechtswege subrogatie van het Fonds in met betrekking tot de rechten van de gedekte client-eiser, die schadevergoeding ontving, tegen het lid van het Fonds voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde schadevergoeding.